عارفه عقلی

Placeholder

جمعه

جمعه خود را چگونه گذراندید؟ جمعه ای که نمی‌توان در آن نفس کشید و هوای روزهای گذشته را از سر ... ادامه مطلب

برف

گلوله های سفید برف روی چادرش می‌نشستند و با گرمای وجود سمیه آب می‌شدند. چادرش را بلند کرده بود و ... ادامه مطلب