عارفه عقلی

برف

گلوله های سفید برف روی چادرش می‌نشستند و با گرمای وجود سمیه آب می‌شدند. چادرش را بلند کرده بود و ... ادامه مطلب