جمله ورزی

Placeholder

برداشت شما از مطلب مهم است، نه نقل آن.   از هرمز انصاری گاهی جملاتی را می شنویم یا کسی چیزی ... ادامه مطلب